سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

گزل نوبخش – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
اسماعیل دردیپور – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

در مدیریت کشت گیاهان زراعی لازم است از یک سو تیذیه مناسب گیاه انجام شود تا دستیابی به عملکردهای بالا امکان پذیر باشد و از سوی دیگر میباید تلاش شود تا از تلفات عناصرغذایی که سبب آلودگی محیط زیست و از دست رفتن سرمایه میگردد، جلوگیری شود. استفاده از ترکیباتی که بتواند عناصرغذایی را به صورت مخزنی نگه داشته و به تدری در اختیار گیاه قرار دهند، به عنوان یکی از راهکارها معرفی شده است (Barton et al 2006) به منظور بررسی تاثیر کاربرد زئولیت طبیعی ایرانی و کود پتاسیم بر عملکرد کمی و کیفی سورگوم علوفه ای، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار، در سال ۱۳۸۹ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد بر روی کشت گلخانهای سورگوم انجام شد. فاکتور ها شامل سه نوع خاک مختلف، سه سطح زئولیت و سه سطح پتاسیم بودند. نتای نشان داد که اثر سطوح زئولیت و نوع خاک بر عملکرد ماده تر و خشک معنیدار بود ولی اثر سطوح پتاسیم بر این صفات معنیدارنبود. نتای آزمون مقایسات میانگین نشان داد که سری علیآباد و سری کردکوی بیشترین وزن تر و خشک گیاه و سری جعفرآباد کمترین وزن تر وخشک را داشت. همچنین تیمار زئولیت زنجان و تیمار زئولیت سمنان عملکرد تر و خشک بیشتری نسبت به تیمار بدون زئولیت داشتند.