سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیده خدیجه روحانی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
سعید سماوات – عضو هیئت علمی موءسسه تحقیقات خاک و آب
رویا حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشدخاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

کادمیوم یکی از عناصر سنگین و آلاینده محیط زیست است که از منابع مختلفی از قبیل کودهای شیمیایی وارد خ اک و چرخه غذایی انسان می شود . به منظور اصلاح خاک ها ی آلوده به عناصر سنگین .مصرفزئولیت ، توسط محققین مختلفی گزارش شده ا ست. به هم ین منظور آزما یشی گلدانی با هدف بررس ی اثر زئولیت بر غلظت کادم یوم و عملکرد در گ یاه کاهو طراح ی گرد ید.این تحق یق در طرح پا یه کاملآ تصادف ی با ۲ تیمار زئولیت (درسه سطح صفر، ۱و ۲ تن در هکتار) وکادمیوم (در سه سطح صفر، ۳و ۶ میلی گرم در کیلوگرم) با ۳ تکرار ا جرا شد .نتایج نشان داد با افزا یش مصرف زئول یت، از غلطت کادم یوم در گ یاه کاهو کاسته شد ، و ب یشترین کاهش در سطح ۲تن در هکتار بود بطوریکه در این سطح مصرف عملکرد ماده خشک گیاه نیز افزایش داد