سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

گزل نوبخش – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
اسماعیل دردی پور – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

زئولیتها با ساختمان کریستالی خود مواد متخلخلی هستند که مانند غربال مولکولی عمل کرده و به دلیل داشتن ظرفیت تبادل کاتیونی بالا و قرار گرفتن بعضی از کاتیونها مانند آمونیوم در شبکه خود علاوه بر نق اصلاحکنندگی در خاک، میتوانند نق تیذیهای داشته وباع بهبود رشد گیاه مخصوصا در اراضی با قابلیتتبادلکاتیونی پائین یعنی زمینهای شنی شوند plote et al.,2004 آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار در سال ۱۳۸۹ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد بر روی کشت گلخانهای سورگوم انجام شد. فاکتور ها شامل سه نوع خاک مختلف، سه سطح زئولیت و سه سطح پتاسیم بودند. نتای نشان داد که اثر نوع خاک، سطوح زئولیت و کود پتاسیم بر جذب پتاسیم توسط گیاه و همچنین بر درصد پتاسیم گیاه در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود. نتای آزمون مقایسات میانگین نشان داد که بیشترین پتاسیم جذب شده توسط گیاه در تیمارهای مصرف زئولیت مشاهده شد. همچنین بیشترین غلظت پتاسیم گیاه در تیمارهای مصرف زئولیت مشاهده شد و نیز تیمار کود پتاسیم اشباع با زئولیت، بیشترین غلظت پتاسیم گیاه را نسبت به دو سطح دیگر نشان داد.