سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

گزل نوبخشی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
اسماعیل دردی پور – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمد نعمتی – پژوهنده ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد

چکیده:

زئولیت بدلیل داشتن حفرات متعدد و ظرفیت تبادل کاتیونی بسیار بالا در جذب و نگهداری عناصرغذایی بویژه پتاسیم وآمونیوم، نقش مهمی داشته و قادر است این عناصر را بتدریج در اختیار گیاه قرار دهد. هدف از این آزمایش بررسی تأثیر مصرف دو منبع طبیعی زئولیت ایران بر رشد ذرت علوفه ای رقم سینگل کراس ۷۰۴ (Zea mays L) و قابلیت استفاده پتاسیم میباشد. این آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار انجام شد. فاکتور ها شامل سه نوع خاک مختلف، سه نوع زئولیت و سه سطح پتاسیم بودند. نتایج نشان داد که اثر سطوح پتاسیم و زئولیت بر عملکرد ماده تر و خشک معنیدار نبود ولی اثر نوع خاک بر این صفات معنیدار بود. اثر سطوح پتاسیم و نوع خاک بر مقدار پتاسیم گیاه در سطح یک درصد معنیدار بود ولی اثر زئولیت بر این صفت معنیدار نبود. غلظت پتاسیم در تیمارهای مصرف زئولیت کمی بیشتر از تیمار بدون مصرف زئولیت بود.