سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محسن حمیدپور – اعضای هیئت علمی دانشگاه ولی عصر رفسنجان
حمیده امجزی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد جیرفت و دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
احمد تاج آبادی پور – اعضای هیئت علمی دانشگاه ولی عصر رفسنجان
حدیث السادات حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد جیرفت و دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر زئولیت، ورمی کمپوست و فسفر بر پارامترهای رشد و کلروفیل فلورسانس گیاه آهار، پژوهشی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل دو سطح فسفر ( ۷۵ و ۱۷۵ میلی گرم در کیلوگرم خاک)، دو سطح زئولیت ( ۱۰ % و ۵%)، دو سطح ورم یکمپوست ( ۵۰ و ۱۰۰ گرم) و یک شاهد بودند. نتایج نشان داد ورمی کمپوست اثر معنی داری بر افزایش وزن ترگل، وزن خشک ریشه و اندامهای هوایی ارتفاع ساقه و سطح برگ نسبت به سایر تیمارها داشت. کمترین مقدار پارامترهای ذکر شده مربوط به تیمار زئولیت ۱۰ درصد بود.