سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین پورهادیان – عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور استان لرستان- واحد ازنا
نبی هداوند – کارمند جهاد کشاورزی استان لرستان شهرستان ازنا
حسن کاظم اصلانی – کارمند جهاد کشاورزی استان لرستان شهرستان ازنا

چکیده:

با جایگزین کردن کودهای شیمیایی به وسیله کودهای زیستی می توان تولید ارگانیک م حصولات کشاورزی را افزایش داد و از هزینه های تولید و آلودگی محیط زیست کاست و در تهایت به تولید پایداری در کشاورزی دست یافت . به همین منظور اثر کود ازته و ریزوبیوم روی برخی خصوصیات لوبیا قرمز رقم صیاد، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار در مرکز خدمات جهاد کشاورزی شهرک المهدی شهرستان ازنا در سال ۱۳۸۸ با تیمارهایی شامل صفر(شاهد)، ۱۰۰ و ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار اوره و ریزوبیوم تنها، ریزوبیوم+ ۳۰ ، ریزوبیوم+ ۵۰ کیلوگرم در هکتار اوره به اجرا در آمد. اثر هر دو نوع کود روی تمام صفات معنی دار بود و مصرف کود اوره و تلقیح بذور به وسیله ریزوبیوم باعث افزایش مقدار تمام صفات نسبت به شاهد گردید. به طوری که تیمار ۲۰۰ و ریزوبیوم+ ۵۰ کیلوگرم در هکتار اوره نسبت به شاهد به ترتیب وزن خشک برگ به اندازه ۵۴/۸۴ ، ۵۳/۸۹ گرم وزن خشک ساقه ۸۰/۲۸ و ۷۶/۳۶ سانتی متر نیام در متر مربع ۳۱۱/۱۹ و ۲۷۵/۴۲ دانه در مترمربع ۶۸۷ و ۶۶۵/۳۵ و عملکرد دانه در بوته ۹/۴۷ و ۹/۱۹ گرم افزایش دادند.