سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جهانفر دانشیان – دانشیار پژوهش موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر و نهال، بخش دانه های روغ
سامیه رئیسی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی گرگان
حامد هادی – عضوباشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
پریسا جنوبی – استادیار گروه زیست شناسی، دانشگاه تربیت معلم

چکیده:

به منظور ارزیابی رشد و عملکرد دانه ۲۰ ژنوتیپ سویا در شرایط تنش کم آبی، دو آزمایش جداگانه در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آبیاری شامل آبیاری معمول و آبیاری محدود می باشد. نتایج نشان داد که آبیاری تاثیر معنی داری بر دوره رویشی، دوره زایشی، طول کل دوره رشد، فاصله اولین غلاف، فاصله میانگره، تعداد گره، ارتفاع گیاه، تعداد غلاف، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، میزان روغن، عملکرد روغن و عملکرد پروتئین داشت. بین سال های آزمایش اختلاف معنی داری از نظر دوره زایشی، طول کل دوره رشد، عملکرد دانه، میزان روغن و پروتئین دانه و عملکرد روغن و پروتئین دانه وجود داشت. ارتفاع گیاه ارتباط مثبت و معنی داری با تعداد گره، فاصله میانگره و تعداد غلاف در گیاه داشت