سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عدنان کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه شهید چمران اهواز
حبیب اله روشنفکر – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
موسی مسکرباشی – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

به منظور ارزیابی واکنش گلرنگ به کمبود آب در مراحل مختلف رشد، آزمایشی بر روی دو رقم گلرنگ در سال زراعی ۸۹-۸۸ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز در قالب طرح کرت های خرد شده با سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل، چهار رژیم آبیاری مختلف، I1(آبیاری کامل)، I2( قطع آبیاری در مرحله غنچه دهی تا آخر فصل رشد)، I3(قطع آبیاری در مرحله گلدهی تا آخر فصل رشد) و I4(قطع آبیاری از مرحله دانه بندی تا آخرفصل رشد) به عنوان فاکتور اصلی و دو رقم گلرنگ گلدشت (V1) و پدیده (V2) به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج حاصله نشان داد که قطع آبیاری در مرحله غنچه دهی موجب کاهش معنی داری در عملکرد دانه و محتوی روغن و افزایش معنی داری در میزان پرولین گیاه گردید، به طوری که کمترین عملکرد دانه و روغن به ترتیب ۸/۱۴۳۰ و ۷/۳۰۶ کیلو گرم در هکتار و بیشترین میزان تجمع پرولین با ۷۴/۵۴ میلی گرم بر گرم متعلق به همین تیمار بود. لذا با مصرف کمتر آب و رعایت تاریخ مناسب کاشت، می توان انتظار محصول اقتصادی از گیاه گلرنگ در شرایط آب و هوایی اهواز داشت