سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

وحید شادور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، گروه زراعت، تاکستان، ایران
امیرحسین شیرانی راد – دانشیار موسسه اصلاح نهال و بذر، کرج
محسن یوسفی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، باشگاه پژوهشگران جوان، تاکستان، ا

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر رژیم های مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم جو در در تیمار با زئولیت، آزمایشی بصورت – فاکتوریل اسپلیت در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار در ایستگاه اسماعیل آباد قزوین در سال زراعی ۱۳۸۹ در ۲ سطح که به همراه تیمار آبیاری (Z ) در ۳ سطح به عنوان عامل اصلی، تیمار زئولیت (I ) 1388 به اجرا درآمد. تیمار آبیاری در ۳ سطح در کرتهای فرعی قرار گرفتند. نتایج آزمایش (V ) در کرت های اصلی بصورت فاکتوریل قرار گرفت و تیمار رقم نشان داد که تیمار آبیاری بر روی صفات تعداد سنبله در متر مربع، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه و عملکرد دانه اثر معنی داری داشت. به طوری که تیمار آبیاری کامل بیشترین مقدار را در کلیه صفات مذکور دارا بود. تیمار رقم نیز بر روی کلیه صفات مورد بیشترین اجزای عملکرد را در بین ارقام موجود دارا بود. ارزیابی اثر متقابل V آزمون اثر معنی داری داشت. به طوری که رقم ۲ بیشترین عملکرد دانه را به خود اختصاص داد و این رقم kg/ha با میانگین ۶۵۹۴ V تیمارهای آبیاری و رقم نشان داد که رقم ۲ V در همه رژیم های آبیاری بیشترین عملکرد دانه را نسبت به دو رقم دیگر دارا بود. نتایج نشان داد که علی رغم اینکه رقم ۳ دارا بوده اما با قرار گرفتن در رژیم های مختلف آبیاری با کمترین نوسان عملکرد مواجه بوده V عملکرد کمتری نسبت به رقم ۲ که نشان دهنده مقاومت بهتر این رقم به شرایط تنش آبی می باشد.