سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حامد حسن زاده خانکهدانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
سیدعبدالحسین محمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
ابراهیم ذاکری – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان
فریبا نجاتی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان

چکیده:

به منظور بررسی اثر رژی مهای مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ۴ رقم پیاز در شرایط آب و هوایی گرم و مرطوب آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار اجرا شد. کرت های اصلی به چهار رژیم آبیاری شامل آبیاری پس از ۳± ۳۵ = I3=65±۳ ،I2=50±۳ ،I1 و ۳± ۸۰ = I4 میلی لیتر تبخیر از تشتک کلاس A و کرت های فرعی به چهار رقم پیاز شامل وایت گرانو، امرالد، پریماورا و مینه روا اختصاص یافت. نشاءهای ۲ ماهه در زمین اصلی به فاصله ۱۰×۳۰ سانتی متر کشت شدند. پس از پوک شدن گردن سو خها، صفات طول سوخ، درصد ماده خشک و عملکرد مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تیمارهای آبیاری از نظر طول سوخ و درصد ماده خشک تفاوت معنی داری با هم نداشتند. با کاهش آبیاری تا تیمار ۶۵ میلی متر تبخیر میزان عملکرد کاهش یافت ولی در تیمار آبیاری پس از ۸۰ میلی متر تبخیر عملکرد افزایش معن یداری نشان داد. با توجه به اختلافات کم موجود بین تیمارهای آبیاری در صفات بررسی شده، م یتوان نتیجه گرفت که مصرف آبیاری کمتر تأثیر زیادی بر کاهش رشد و عملکرد پیاز در شرایط این آزمایش ندارد. بنابراین تیمار آبیاری پس از ۶۵ میلی متر تبخیر، مناسب تشخیص داده شد. توصیه م یشود دور آبیاری در د ی ۱۵ روز، بهمن ۱۷ روز، اسفند ۱۲ روز و فروردین ۱۰ روز یکبار اعمال گردد. در بررسی ارقام نیز رقم وایت گرانو و سپس امرالد در شرایط این آزمایش در کلاس بالاتری نسبت به بقیه قرار داشتند