سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

معصومه شمس بیرانوند – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه ش
سعید برومندنسب – استاد دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
عباس ملکی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان

چکیده:

با توجه به محدودیت منابع آب، یکی از راهکارهای استفاده بهینه از منابع آب در بخش کشاورزی، کم آبیاری م ی باش د ب ه منظوربررسی اثر رژیم های مختلف آبیاری بر عملکرد، کارآیی مصرف آب، شاخص برداشت، درصد چربی و درصد پروتئین سویا، آزمایش یدر طی فصل زراعی سال ۱۳۳۰ ۰۹ روی ارقام – M7 ، M9 و TMS در مزرعه تحقیقاتی دانشکده علوم کش اورزی خ رم آب اد انج امگرفت آزمایش فوق در قالب طرح کرت های خردشده )اسپلیت پلات( بر پایه بلوک های کامل تصادفی و در سه تکرار انجام شد، ب ه نحوی که تیمارهای آبیاری در کرت های اصلی و ارقام سویا در کرت های فرعی قرار گرفتند تیمارهای آبیاری شامل آبیاری کامل به میزان ۱۹۹ درصد نیاز آبی گیاه و کم آبیاری تنریم شده به ترتیب به میزان ۸۰و۷۰ و۹ درصد نیاز آبی گیاه بودند