سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جواد امینی مهابادی – کارشناس ارشد فیزیولوژی دام دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
حسن حسنی بافرانی – دکترای تخصصی علوم تشریح و IVF(دانشیار)دانشگاه علوم پزشکی کاشان
مرادپاشا اسکندری نسب – دکترای ژنتیک و اصلاح دام(دانشیار)دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
محمدحسین شهیر – دکتری تغذیه طیور

چکیده:

در چند دهه ی گذشته تلاش های زیادی برای بهبود باروری در حیوان نر انجام شده است. لیگنان های کنجد دارای خصوصیات آنتی توموروژنیک، استروژنیک و یا ضد استروژنیک و آنتی اکسیدانی می باشند. ۳۰ سر موش بالغ و سالم نژاد ویستار با وزن ۲۵۰ تا ۲۷۰ گرم از دانشگاه علوم پزشکی کاشان در تابستان ۸۹ تهیه شدند. موش ها به طور تصادفی به دو گروه ۱۵ تایی تقسیم بندی شدند. حیوانات گروه A جیره ی معمولی، درحالی که گروه B 70% جیره ی معمولی + ۳۰% دانه ی کنجد را مصرف کردند. آنالیز های آماری با استفاده Graphpad student t-test انجام شد. نتایج نشان می دهد که قطر لوله های سمینی فروس با سطح احتمال(P<0/0001) در هر دو بیضه ی چپ و راست گروه رژیمی نسبت به گروه کنترل افزایش بسیار معنی داری داشت. هدف ما ارزیابی اثر لیگنان های فیتواستروژنی دانه های Sesamum radiatum بر قطر لوله های سمینی فروس بیضه ی موش های بالغ با استفاده از روش هورمونی و شواهد بافت شناسی می باشد