سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عالیه طاهری – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی، دانش
پرویز احسان زاده – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصف

چکیده:

بررسی واکنش های فیزیولوژیک ژنوتیپ های مختلف کدو تخم کاغذی به تنش خشکی می تواند به شناسایی مکانیسم های مؤثر در مقاومت به خشکی کمک نماید. در این راستا به منظور مطالعه اثر رژیم های آبیاری بر میزان قندهای محلول و پرولین چهار ژنوتیپ گیاه دارویی کدو تخم کاغذی، یک آزمایش مزرعه ای در سال زراعی ۱۳۸۹ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان انجام شد. سطوح مختلف تیمار آبیاری شامل آبیاری پس از ۶۵ و ۹۵ و ۱۳۰ میلیمتر تبخیر از طشت تبخیر کلاس A (به ترتیب I1=شاهد، I2= تنش متوسط اب و I3= تنش شدید آب) به عنوان فاکتور اصلی و چهار توده محلی کدو تخم کاغذی (اردبیل، فریدون شهر، نجف آباد و چهارمحال و بختیاری) به عنوان فاکتور فرعی بودند. طرح به صورت کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. میزان کربوهیدرات های محلول و پرولین برگ اندازه گیری شدند. نتایج حاصله نشان داد که سطوح مختلف آبیاری اثر معنی داری بر صفات مورد مطالعه داشت. افزایش تنش خشکی منجر به افزایش میزان پرولین و قندهای محلول در هر چهار ژنوتیپ گردید. در میان ژنوتیپ های مورد بررسی ژنوتیپ چهارمحال دارای بیشترین میزان قندهای محلول بود. ولی به نظر می رسد که در برگ کدو تخم کاغذی هم پرولین و هم کربوهیدراتهای محلول در پاسخ به تشدید کمبود آب افزایش یافته و می توانند در میزان تحمل به این تنش محیطی مؤثر واقع شوند. بین ژنوتیپ های مورد بررسی اختلاف معنی داری از نظر پرولین وجود نداشت.