مقاله اثر رژیم های کاربرد درازمدت پساب شهری بر شاخص های کیفیت فیزیکی خاک (مطالعه موردی: مزارع طاقانک شهرکرد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۱۰۴۶ تا ۱۰۵۶ منتشر شده است.
نام: اثر رژیم های کاربرد درازمدت پساب شهری بر شاخص های کیفیت فیزیکی خاک (مطالعه موردی: مزارع طاقانک شهرکرد)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص S دکستر
مقاله تخلخل موثر
مقاله گنجایش نسبی آب
مقاله گنجایش هوایی
مقاله آب قابل استفاده گیاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بیگی هرچگانی حبیب اله
جناب آقای / سرکار خانم: بنی طالبی گلنوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزیابی اثرات آبیاری درازمدت با پساب (۱۳ و ۲۳ سال) بر بعضی شاخص های فیزیکی کیفیت خاک، چهار مزرعه در منطقه طاقانک با تاریخچه های متفاوت آبیاری با پساب شهری و آب چاه انتخاب شد. در این مزارع، تغییرات شاخص های مرسوم فیزیکی خاک (کربن آلی، جرم ویژه ظاهری و میانگین وزنی قطر خاکدانه ها (و نیز شاخص های مستخرج از منحنی رطوبتی (شاخص S دکستر، تخلخل منافذ درشت، گنجایش هوایی، آب قابل استفاده گیاه و گنجایش نسبی آب) بررسی شدند. پساب کربن آلی را از ۱۱ به ۲۰ گرم بر کیلوگرم و تخلخل خاک را از ۴۰٫۰ به حداقل ۵۰٫۰ افزایش و جرم ویژه ظاهری را از ۲۵٫۱ به ۱ مگاگرم بر مترمکعب کاهش داد (p<0.05). آبیاری با پساب شاخص S دکستر را از ۰۶۴٫۰ به ۰۷۷٫۰ افزایش داد و منجر به افزایش دو برابری تخلخل موثر خاک از ۰۸٫۰ به ۱۶٫۰ و افزایش ۰٫۰۶ درصدی گنجایش هوایی از ۱۳٫۰ به ۱۹٫۰ و افزایش ۴ درصدی آب قابل استفاده گیاه شد (p<0.05). شاخص S دکستر هم بستگی مثبت و معنی داری (p<0.05) با تخلخل کل (r=57.0)، رطوبت اشباع (r=72.0)، تخلخل موثر (r=63.0)، آب قابل استفاده گیاه (r=74.0) و گنجایش هوایی (r=81.0) و هم بستگی منفی و معنی داری (p<0.05) با جرم ویژه ظاهری (r=-51.0) و گنجایش نسبی آب (r=-64.0) داشت. آبیاری با پساب شهری، کیفیت فیزیکی خاک را بهبود بخشیده است. این بهبود، بر اساس شاخص های گوناگون، پس از ۱۳ سال و یا پس از ۲۳ سال آبیاری با پساب رخ داده است. آبیاری مجددا با آب تازه بعضی شاخص های فیزیکی از قبیل تخلخل موثر، گنجایش هوایی و گنجایش نسبی را به مقدار شاهد در مزرعه ۱ (خاک آبیاری شده با آب چاه) بر می گرداند.