مقاله اثر رژیم های مختلف نوری بر شاخص های انکوباسیون تخم تاسماهی ایرانی Acipenserpersicus که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مجله علوم و فنون دریایی ایران از صفحه ۲۷ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: اثر رژیم های مختلف نوری بر شاخص های انکوباسیون تخم تاسماهی ایرانی Acipenserpersicus
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاسماهی ایرانی
مقاله تخم
مقاله شاخص های انکوباسیون
مقاله رژیم های نوری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورسعید سمانه
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحتکار بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: عفت پناه کمایی ایرج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه با هدف بررسی اثر پنج رژیم نوری مختلف بر مراحل رشد و نمو جنینی، بازماندگی و درصد تفریخ تخم تاسماهی ایرانی صورت گرفت. جهت انجام این مطالعه، پنج رژیم نوری شامل ۲۴ ساعت تاریکی (۰۰L: 24D)،۸  ساعت روشنایی: ۱۶ ساعت تاریکی (۰۸L: 16D)،۱۲ ساعت روشنایی: ۱۲ ساعت تاریکی (D12 12L:)،۱۶  ساعت روشنایی: ۸ ساعت تاریکی (۱۶L: 08D) و ۲۴ ساعت روشنایی ((۲۴L: 00D با سه تکرار برای هر تیمار در نظر گرفته شد. اختلاف معنی داری در مراحل بلاستولا، گاسترولا و نورولا مشاهده شد. همچنین اختلاف معنی داری در میزان تفریخ، تلفات و تخم های قارچی بین تیمارها وجود داشت. کمترین میزان قارچ زدگی نیز در تاریکی مطلق (۰٫۲±۲٫۴) و بیشترین در تیمار(۱۴٫۱±۱٫۲) ۱۲L: 12D  مشاهده شد. بالاترین درصد تلفات در تیمار ۱۲D:  (38.4±۱٫۴) ۱۲Lو کمترین در (۱۰٫۹±۰٫۹) ۱۶L: 08D مشاهده شد. بیشترین درصد تفریخ در تیمارهای(۸۸٫۸±۳٫۹) ۱۶L: 08D  مشاهده شد که اختلاف معنی داری با سایر تیمارها داشت. جنین های که تحت تاثیر رژیم نوری ۱۲L: 12D و۰۸L: 16D  قرار داشتند زودتر از سایر تیمارها تفریخ شدند (۷ روز بعد از لقاح) با این حال تفریخ انبوه لاروها در تیمار ۱۶L: 08D نه روز بعد از لقاح مشاهده شد. جنین های که تحت تاثیر تاریکی مطلق قرار داشتند در زمان تفریخ اندازه کوچکتری داشتند و مساحت کیسه زرده و بدن آنها در مقایسه با سایر تیمارها کمتر بود. بنابراین با توجه به تلفات کم در طول دوره انکوباسیون و درصد بالای تفریخ، رژیم نوری ۱۶L: 08D و یا تاریکی مطلق بسته به زمان تفریخ انبوه، انرژی در دسترس و ارزان و کیقیت لارو استحصالی، برای انکوباسیون تخم تاسماهی ایرانی پیشنهاد می شود.