مقاله اثر رژیم های مختلف آبیاری و انواع خاکپوش بر خصوصیات رویشی و میزان اسانس نعنا فلفلی (.Mentha piperita L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران از صفحه ۵۶۸ تا ۵۸۲ منتشر شده است.
نام: اثر رژیم های مختلف آبیاری و انواع خاکپوش بر خصوصیات رویشی و میزان اسانس نعنا فلفلی (.Mentha piperita L)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گیاهان دارویی
مقاله تامین آب
مقاله اسانس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهریاری سهیلا
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: آرویی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: انصاری حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور اثر رژیم های مختلف آبیاری و انواع خاکپوش بر شاخص های فیزیولوژیک و میزان اسانس گیاه دارویی نعنا فلفلی (Mentha piperita L.) در سال ۱۳۸۹ در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد آزمایشی به صورت فاکتوریل با طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید. تیمارها شامل سه سطح آبیاری (۱۰۰، ۸۰ و ۶۰ درصد نیاز آبی محاسبه شده از تشت تبخیر کلاس A) و دو نوع خاکپوش (پلاستیک سیاه، خرده چوب) و شاهد بدون پوشش بودند. نتایج حاصل نشان داد که اثر آبیاری بر وزن تر و خشک، سطح برگ و محتوای آب نسبی برگ و عملکرد اسانس معنی دار بود. اثر خاکپوش بر فاصله میان گره ها، تعداد شاخه، وزن تر و خشک، سطح برگ و عملکرد اسانس معنی دار بود. اثر متقابل آبیاری و خاکپوش بر فاصله میان گره، وزن تر و خشک، و سطح برگ معنی دار بود. نتایج این تحقیق نشان داد که بالاترین عملکرد وزن خشک بوته (۳۸٫۳۵ گرم) و بالاترین عملکرد اسانس (۸۲٫۸۳ لیتر در هکتار) در تیمار سطح اول آبیاری به همراه کاربرد خاکپوش خرده چوب بدست آمد. همچنین بین تیمار سطح اول آبیاری به همراه خاکپوش خرده چوب با تیمار سطح سوم آبیاری و خاکپوش خرده چوب اختلاف معنی داری وجود نداشت. کمترین عملکرد وزن خشک (۱۴٫۸۷ گرم) و کمترین عملکرد اسانس (۲۹٫۵۷ لیتر در هکتار) با تیمار سطح سوم آبیاری و بدون پوشش بدست آمد. همچنین بهترین تیمار در کاهش اثر تنش ناشی از کم آبیاری، خاکپوش خرده چوب بوده است. به طور کلی نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده از خرده چوب به عنوان خاکپوش و آبیاری به میزان %۶۰ نیاز آبی، بالاترین شاخص بهره وری آب در تولید نعنا فلفلی را در شرایط اقلیمی منطقه محل اجرای آزمایش دارا می باشد.