مقاله اثر رژیم غذایی حاوی عصاره تخم کدو بر روی بیضه و پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون موش های صحرایی بالغ تیمار شده با سیکلوفسفامید که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در فیض از صفحه ۴۳۸ تا ۴۴۶ منتشر شده است.
نام: اثر رژیم غذایی حاوی عصاره تخم کدو بر روی بیضه و پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون موش های صحرایی بالغ تیمار شده با سیکلوفسفامید
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تخم کدو
مقاله سیکلوفسفامید
مقاله بیضه
مقاله موش صحرایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی فروزان
جناب آقای / سرکار خانم: نیک زاد حسین
جناب آقای / سرکار خانم: تقی زاده محسن
جناب آقای / سرکار خانم: مروجی سیدعلیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: این مطالعه با هدف بررسی تاثیر مصرف رژیم غذایی حاوی عصاره تخم کدو بر ساختار بیضه و پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون موش های صحرایی بالغ تیمار شده با سیکلوفسفامید اجرا گردید.
مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی ۴۰ سر موش بالغ نژاد ویستار با وزن ۳۰۰-۲۵۰ گرم به ۴ گروه ۱۰ تایی تقسیم شدند. گروه اول (دارونما): موش های سالم دریافت کننده ۱ میلی لیتر نرمالین سالین. گروه دوم: سیکلوفسفامید با یک دوز ۱۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم بر وزن بدن، و گروه های سوم و چهارم: دوزهای ۳۰۰ و ۶۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم در روز، عصاره تخم کدو را به صورت خوراکی و آغشته با غذا به مدت ۶ هفته بعد از تزریق داروی سیکلوفسفامید با همان دوز به صورت تزریق داخل صفاقی دریافت کردند. ساختارهای بافت شناسی و مورفولوژیک بیضه ها و هم چنین فاکتورهایی مانند MDA، ROS، سطح آنتی اکسیدان و تستوسترون در سرم خون موش ها مورد ارزیابی قرار گرفتند.
نتایج: تعداد سلول های جرم و ضخامت اپی تلیوم در لوله های منی ساز در گروه تیمار شده با سیکلوفسفامید در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنی داری (P<0.001) نشان دادند. این متغیرها در گروه دریافت کننده عصاره تخم کدو در مقایسه با گروه تیمار شده با سیکلوفسفامید به طور معنی داری افزایش یافت (P<0.001). تخم کدو با دوزهای ۳۰۰ و ۶۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم سطح آنتی اکسیدان و ROS را در مقایسه با گروه های کنترل و تیمار شده با سیکلوفسفامید به ترتیب افزایش داد (P<0.05).
نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد که تخم کدو با دوز ۳۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم در روز دارای خاصیت آنتی اکسیدانی است و عوارض جانبی داروی سیکلوفسفامید بر روی پارامترهای بیضه موش های صحرایی را کاهش می دهد.