مقاله اثر ریزموجودات مفید در شرایط تنش آبی بر تشکیل جوانه های گل دو ژنوتیپ بادام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۲۱۷ تا ۲۲۶ منتشر شده است.
نام: اثر ریزموجودات مفید در شرایط تنش آبی بر تشکیل جوانه های گل دو ژنوتیپ بادام
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروتیین
مقاله سطح برگ
مقاله عناصر غذایی
مقاله کلروفیل
مقاله کم آبیاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شکوهیان علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: داوری نژاد غلامحسین
جناب آقای / سرکار خانم: تهرانی فر علی
جناب آقای / سرکار خانم: ایمانی علی
جناب آقای / سرکار خانم: رسول زاده علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اساس تولید محصول در بادام، تولید جوانه های گل با کمیت و کیفیت مطلوب است. فرآیند تشکیل جوانه بارده نه تنها توسط ریخته ارثی گیاه کنترل می شود، بلکه عوامل داخلی و خارجی متعددی آن را تحت تاثیر قرار می دهند. بدون برقراری رابطه ای مناسب بین این عوامل، دستیابی به محصول اقتصادی و منظم سالیانه دور از انتظار است. این بررسی به منظور ارزیابی نقش ریز موجودات مفید (Effective Microorganism (EM)) بر تشکیل جوانه های گل ژنوتیپ های بادام، تحت تنش آبی در سال ۱۳۹۰در گروه علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه فاکتور ریز موجودات مفید (صفر و نیم درصد)، تنش آبی (آبیاری کامل، ۶۶ درصد و ۳۳ درصد آب قابل نگهداری خاک) و دو ژنوتیپ بادام (H1 و H2) در ۴ تکرار اجرا گردید. تجزیه واریانس داده ها نشان داد که ریز موجودات مفید در سطح احتمال یک درصد سبب افزایش سطح برگ، کلروفیل، ذخیره پروتیین، ازت، پتاسیم و فسفر برگ شده است. تعداد جوانه ی گل تشکیل شده، تحت تاثیر ژنوتیپ، EM و سطوح تنش، در سطح یک درصد معنی داری بود. رفتارهای مصرف EM، ژنوتیپ H1 و آبیاری کامل، سبب افزایش تعداد جوانه های گل شدند. در صفت تعداد جوانه ی گل تشکیل شده، اثر متقابل معنی داری در سطح یک درصد بین تیمارها مشاهده گردید که بهترین نتیجه با مصرف EM در شرایط آبیاری کامل توسط ژنوتیپH2 حاصل شد.