سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد حسن وفایی – کارشناس ارشد گروه زراعت دانشگاه بوعلی سینا
علی سپهری – استادیار دانشگاه بوعلی سینا
داود ارادتمند اصل – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
علی ورمزیار – دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

به منظور ارزیابی میزان تاثیر کود روی بر رشد و عملکرد دو ژنوتیپ لوبیا در شرایط شاهد و در شرایط تنش رویشی و زایشی، در سال ۱۳۸۷ آزمایشی در مزرعه مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی همدان به صورت فاکتوریل اسپلیت در قالب طرح بلوک های کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام گرفت . عوامل اصلی آزمایش عبارت بودند از : سطوح آبیاری و تیمار ژنوتیپ و عامل فرعی آزمایش شامل کود. در این طرح عملکرد بیولوژیک، عملکرد اقتصادی، شاخص برداشت و همچنین تعداد غلاف در بوته ، تعداد دانه در غلاف و وزن هزاردانه اندازه گیری و محاسبه شد . بالاترین عملکرد بیولوژیک، عملکرد اقتصادی، تعداد غلاف در بوته و وزن هزاردانه در لاین D-81083 با آبیاری کامل و مصرف کود روی حاصل گردید . در بین تیمارهای مختلف تعداد دانه در غلاف معنی دار نبود. تنش رطوبتی عملکرد بیولوژیک را ۱۶ درصد و عملکرد اقتصادی را به میزان ۲۱ درصد افزایش د اد. بیشترین عملکرد دانه به میزان ۱۱/۶ گرم بر بوته در تیمار لاین D-81083 با آبیاری کامل و مصرف کود روی حاصل شده وکمترین آن با ۷۲ در صد کاهش به میزان ۳/۳ گرم بر وبته در لاین D-81083 با تنش زایشی و عدم مصرف کود روی مشاهده گردید.