سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نینا دلیری – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی
اصغر خسروشاهی – اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه
زینالی –
محمد علیزاده –

چکیده:

اثرروکش هیدروکلوئید ماتریکس غذا در انتقال حرارت تاکنون بررسی نشده است علاوه براین بیشتر مطالعات مربوط به نتایج نهایی میزان جذب روغن می باشد و ارتباط بین انتقال حرارت و جرم با دریافت روغن مشخص نشده است که دراین مقاله اثر روکش هیدروکلوئید صمغ ژلان و گوار درانتقال حرارت و درطول فرایند سرخ کردن و ارتباط آن با دریافت روغن بررسی شده است. این تیمار باعث کاهش دریافت روغن و نیز ضریب انتقال حرارت می شود که این کاهش با افزایش غلظت هیدروکلوئید افزایش می یابد دریافت روغن با ضریب انتقال حرارت ارتباط چند جمله ای دارد R2<0/99 و انتقال حرارت سریع باعث افزایش میزان جذب روغن در نمونه های سرخ شده می شود.