سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدمحمدجواد افضلی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان،
پدرام اختردانش – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

کشت سورگوم با هدف تولید دانه، می تواند سبب افزایش بهره وری زمین در اراضی کم بازده و تولید دانه برای خوراک دام و نیز صرف هجویی در مصرف آب در مقایسه با کشت ذرت گردد.کشت این محصول بصورت خطی وردیفی و با الگو های مختلف کاشت (فواصل طولی و عرضی متفاوت بذور) امکان پذیر م یباشد. الگوهای مختلف کاشت که توسط کارند ههای مختلف ایجاد م یگردد م یتواند سبب تغییرات در دقت کاشت (به دلیل نوع موزعماشین کاشت)، میزان مصرف آب (به دلیل جوی و پشته های متفاوت) در هکتار و همچنین شاخص سطح برگ (به دلیل عرض ردی فهای مختلف و فاصله متفاوت بذور بر روی هر ردیف) گردند و در نتیجه بر اجزای عملکردسورگوم موثر باشند. تراکم زیاد بذر نیز به دلیل توسعه برگها در واحد سطح م یتواند سبب مصرف ب یرویه بذر بدون افزایش قابل توجه عملکرد گردد. به منظور ارزیابی تاثیر رو شهای مختلف کاشت و تراکم بذر بر عملکرد سورگوم دانه ای آزمایشی صورت گرفت. محل اجرای پروژه مرکز تحقیقات کشاورزی خوزستان (ایستگاه تحقیقات کشاورزی شاوور) بود. این پروژه در قالب طرح بلوکهای تصادفی و به روش کر تهای خرد شده در سه تکرار اجرا گردید.