سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدمرتضی شکارلو – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی ، دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت ، خوی ، ایر
محسن رشدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی ، گروه زراعت و اصلاح نباتات ، خوی ، ایران
ساسان رضادوست – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی ، گروه زراعت و اصلاح نباتات ، خوی ، ایران

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسوی اثور توراکم بوتوه در ۷ سطح (۱۲۰۰۰،۱۶۰۰۰،۲۰۰۰۰،۲۴۰۰۰ بوته در هکتار) و هرس ساقه اصلی در ۳ سطح )هرس در گره دوازدهم ، هرس در گره شوانزدهم و عودم هورس ( بور روی عملکرد و اجزای عملکرد کدوی آجیلی ، به صورت آزمای فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصوادفی در سوه تکرار طی سال ۱۳۸۹ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان خوی انجام شود. نتوای نشوان داد که تراکم بوته بجز تعداد گره بر طول بوته ، تعداد برگ ، وزن میوه ، وزن خشک شاخ و برگ اثر معنوی داری دارد. همچنین هرس ساقه اصلی بر طول بوته ، تعداد برگ ، وزن خشک شاخ و برگ و تعداد گره اثر معنی داری داشوت . با ارزیابی کلیه صفات مشخص شد که در تراکم ۲۴۰۰۰ بوته در هکتار و هرس ساقه اصلی از گره دوازدهم بهترین عملکرد قابل حصول است.