سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهرداد غضنفر – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدامین آسودار – دانشیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
خلیل عالمی سعید – استادیاردانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
مهدی سعادت فرد – مربی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

چکیده:

یکی ار عوامل مؤثر بر افزایش عملکرد محصولات کشاورزی انتخاب سیستم های خاک ورزی و کاشت مناسب برای هر محصول و منطقه می باشد. کشور ایران در ناحیه خشک و نیم هخشک قرار دارد و بحران آببه عنوان یکی از عوامل محدودکننده در کشاورزی به شمار م یرود. به منظور بررسی اثر روش های خاک ورزی و کاشت حقاظتی بر کارایی مصرف آب و عملکرد گندم در سال زراعی ۱۳۸۷ آزمایش در مزرعه تحقیقاتیدانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان انجام شد. این طرح به صورت کر تهای خردشده در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. تیمارهای خاک ورزی شامل ک مخاک ورزی (یک بار چیزلپکر)، کم خاک ورزی (دو بار چیزل پکر)، ب یخاک ورزی و خاک ورزی مرسوم (گاوآهن برگرداندار و دو بار دیسک) بود. در کرت های اصلی و تیمارهای کاشت شامل، کاشت روی پشته ۶۰ سانتیمتر، کاشت روی پشته ۷۵ سانتیمتر و کاشت مسطح بوده که در کر تهای فرعی قرار داشتند. نتایج نشان داد اثر خاک ورزی و کاشت بر مصرف آبP≤۰/۰۱معنی دار شده است. روش بی خاک ورزی با ۱۹/۵لیتر بر متر مربع کمترین میزان را داشته و در روش های کاشت، روش جوی و پشته ۶۰ سانتی متری با ۲۵/۹۰ لیتر برمترمربع کمترین میزان مصرف آب را نشان داد