سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کامران افصحی – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
مظفر یوسفی پور – سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان
سعید مینائی – قطب علمی مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات محصولات استراتژیک کشاورزی ، دان
فرید شکاری – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

چکیده:

به منظور بررسی اثر روشهای کاشت و تراکم کلزا بر میزان ضایعات ریزش در برداشت با کمباین ، آزمایشی در سال ۱۳۸۳ در زنجان اجرا شد.این آزمایش بصورت فاکتوریل و در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی درچهارتکرار انجام گردید. فاکتورهای آزمایش شامل نوع کارنده در دو سطح ، روشهای کاشت در دو سطح و مقدار بذر در سه سطح بودند.ماشینهای مورد استفاده عبارت بودند از بذر کار مکانیکی ، بذر کارنئوماتیک و کمباین جاندیرمجهز به هد برداشت کلزا. نتایج بدست آمده از تجزیه واریانس داده های ریزش از کمباین نشان داد که اثر میزان بذر بر ریزش کمباین در سطح یک درصد معنی دار میباشد، ولی اثر اصلی نوع کارنده و روش کاشت بر ریزش کمباین معنی دار نبود . مقایسه اثر متقابل تیمارها نشان داد که کارنده مکانیکی با میزان بذر۵/۵کیلوگرم در هکتار بیشترین میزان ریزش هد کمباین۴۹/۹۶کیلوگرم درهکتار) و در کلاسA قرار داشت.روش کاشت جوی و پشته ای و میزان بذر ۵/۵کیلوگرم در هکتار۴۵/۰۷کیلوگرم در هکتار ) نیز حداکثر ریزش هدکمباین و در کلاسA قرارداشت. مقایسه میانگین ها نشان داد که تیمار کارنده مکانیکی ، روش کاشت جوی و پشته ای و مقدار بذر۵/۵کیلوگرم در هکتار بیشترین مقدار ریزش دانه از کمباین و تیمار کارنده نئوماتیک ،روش کاشت مسطح و مقدار بذر ۸/۵کیلوگرم در هکتار کمترین میزان افت دانه را داشتند.