سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد غلامی پرشکوهی – استادیار گروه ماشینهای کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

چکیده:

مدیریت و جنبه های اقتصادی کاربرد ماشین در به کارگیری و انتخاب صحیح ادوات کشاورزی موثر میباشد . کاهش عملیات خاک ورزی به نحوی باید صورت گیرد تا اهداف خاک ورزی را برآورده سازد . در این تحقیق اثر روش های مختلف خاکورزی (آماده سازی زمین با گاوآهن برگردان دار و دو دیسک،گاوآهن قلمی و دو دیسک، دو بار دیسک و شاهد[خاک ورزی مرسوم]) بر عملکرد ماشین و مصرف سوخت بررسی شد. نتایج نشان داد که گاوآهن قلمی با میانگین ۷۱/۳۰ درصد بیش ترین و دیسک با میانگین۶۳/۴۰ درصد کم ترین بازده را دارد. گاوآهن قلمی و دیسک به ترتیب ۲۸ و ۳۸ درصد زمان کم تر را نسبت به گاوآهن برگردان دار مصرف نمودند و دیسک بیش ترین ظرفیت مزرعه ای را دارا می باشد. مقاومت کششی گاوآهن قلمی کم ترین و گاوآهن برگردان دار بیش ترین توان مالبندی را دارا می باشند . مصرف سوخت گاوآهن قلمی با دیسک اختلاف معنی دار آماری نداشت، ولی این دو با گاوآهن برگردان دار دارای اختلاف معن ی دار می باشند و دیسک کمترین مصرف سوخت را دارد