سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آذین نجف آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه ارومیه
هاشم هادی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه ارومیه
رضا امیرنیا – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه ارومیه
مینا جوانقلیلو – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت

چکیده:

به منظور بررسی اثر روشهای مختلف تیمار اسید سالیسیک ب رگیاه لوبیا تحت شرایط تنش شوری آزمایشی در دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه بصورت فاکتوریل با دو فاکتور و ۴ تکرار و در قالب بلوک کامل تصادفی اجرا گردید دراین آزمایش کاربرد سه روش تیماری شامل پرایمینگ، کاربرد برگی و خاکی هرکدام در چهار سطح ۰ ، ۰/۱ و ۰/۵ و ۱ میلی مول اعمال گردید برای انجام پرایمینگ بذور لوبیای رقم دانشکده به مدت ۱۲ ساعت در غلظت های فوق محلول اسید سالیسیلیک قرار گرفته و سپس در گلدان کشت شدند. بقیه بذور بدونهیچ تیماری کاشته شده و در انتهای فاز رویشی مورد تیمار با غلظته ای مورد نظر اسید سالیسیلیک قرارگرفتند. شوری خاک در تمامی گلدانها ۴ دسی زیمنس برمتر بود نمونه برداری به منظور بررسی کلروفیل کل و پرولین پس از مرحله غلاف بندی انجامگرفت.