سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید عباسی – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
محمد غلامی پرشکوهی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
مجید رشیدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

چکیده:

این تحقیق در ایستگاه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان و با استفاده از هفت تیمار آماده سازی خاک( الف- آماده سازی کامل زمین در اوایل پائیز شامل یک روش، ب- آماده سازی زمین در دو مرحله پائیز و بهار شامل پنج روش و ج- آماده سازی کامل زمین در بهار شامل یک روش) در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا گرد د ی. نتایج حاصل از تحلیل آماری نشان داد که اثر روشهای مختلف آمادهسازی بستر کاشت بر درصد قند قابل استحصال معنی دار نبود. نتایج تحقیق همچنین نشان داد که اثر روشهای مختلف آمادهسازی بستر کاشت بر مقدار پتاسیم در سطح ۵% معنی دار بود، اما این اثر بر سایر مشخههای کیفی چغندقند از جمله ملاس و صفات غیرقندی مانند آلفا امینو ازت و مقدار سدیم معنی دارنبود.