سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید مسعود قفقازی –
غلامحسین کرمی –

چکیده:

ساخت مدل مفهومی اساسیترین مرحله برای ایجاد مدلهای عددی میباشد. برای ساخت این مدلهای مفهومی از دادههای هیدرولوژیکی، هیدروژئولوژیکی، و اطلاعات هندسی آبخوان استفاده میشود. برای نسبت دادن این خصوصیات هندسی به کل منطقه آبخوان، احتیاج به درونیابی و برونیابی دادههایی صحرائی که در کل آبخوان پخش شده است، میباشد. به دلیل عدم وجود طرح درونیابی جامعی که همه حالتها را در نظر گرفته باشد طرحهای متعدد درونیابی در GMS وجود دارد. در این تحقیق به مطالعه انواع روشهای درونیابی که در کد عددی Modflow در غالب نرمافزار مدلسازی آبهای زیرزمینی GMS، استفاده میشود پرداخته شده است. در نهایت با استفاده از دادههای سطح آبخوان میمه در آذرماه سال ۱۳۸۷ درونیابی به روشهای مختلف انجام شد. با توجه به ویژگی کلی آبخوان بهترین روش درونیابی برای سطح آبخوان طرح درونیابی simple Kriging تشخیص داده شد.