سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمد رضا رمضانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه آزاد ا
بهفر فرزانه – عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه آزاد اسلا
معصومه معمار مشرفی – استادیار گروه مهندسی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید

چکیده:

به منظور بررسی اثر روشهای خاکورزی اولیه بر روی خصوصیات فیزیکی خاک (مانند وزن مخصوص ظاهری خاک، تخلخل و تغیرات رطوبتی) و تاثیرات آن بر عملکرد میوه سیب رقم گلدن، آزمایشی در سال ۱۳۸۹ در منطقه شمال فارس (دشت نمدان شهرستان اقلید) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و در سه تکرار به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایشی شامل: -۱ گاوآهن قلمی ۲- گاوآهن دوار ۳- گاوآهن بشقابی ۴- گاوآهن برگردان دار می باشند و عمق موثر نفوذ گاوآهن ها ۱۵ سانت م یتر در نظر گرفته شده است . نتایج به دست آمده نشان می دهد که کمترین وزن مخصوص ظاهری مربوط به تیمار شخم با گاوآهن دوار و برگردان دار بوده، و بیشترین درصد تخلخل خاک مربوط به تیمار شخم با گاوآهن برگردان دار می باشد، همچنین تفاوت معنی داری بین تیمارهای مختلف خاکورزی در ذخیره رطوبتی خاک در عمق لایه ۱۵ سانت م یتری مشاهده نگردید .