سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

شیوا مفاخری – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان
حسن صادقی پناه – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
بهارک محمدیان – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان،
صالح صالحی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان،

چکیده:

در این آزمایش اثر رقیق کننده های شیر پس چرخ و لاکتوز بر کیفیت منی مایع بز مرخز بررسی شد. نمونه های منی از ۸ راس بز نر مرخز ۵/۱ ساله در ایستگاه پرورش بز مرخز سنندج در طول فصل جفت گیری (از ابتدای پاییز)، هفته ای یک بار به مدت ۸ هفته با واژن مصنوعی جمع‌آوری شد. پس از ارزیابی اولیه، نمونه‌ها‌‌ی منی که کیفیت خوبی داشتند با هم مخلوط شدند و با دو رقیق‌کننده‌ شیر پس چرخ و لاکتوز و نسبت رقیق‌سازی ۱:۴رقیق شدند. ویژگی های جنبایی، جنبایی پیشرونده، زنده مانی و ناهنجاری بلافاصله پس از رقیق سازی بررسی شدند. اثر نوع رقیق‌کننده بر درصد جنبایی، جنبایی پیشرونده و ناهنجاری معنی‌دار بود (۰۰/۰=P). اثر رقیق کننده بر درصد زنده مانی غیر معنی دار بود (۰۰/۱=P). در رقیق‌کننده شیر پس‌چرخ میانگین درصد جنبایی، جنبایی پیشرونده، زنده مانی و ناهنجاری بلافاصله پس از رقیق سازی به ترتیب ۵۲/۱۲، ۹۹/۲، ۳۶/۲۷ و ۷/۱۱و برای رقیق کننده لاکتوز۵۴/۲۴، ۶۳/۵، ۹۵/۲۴ و ۷۹/۶ بود. درصد نابهنجاری در رقیق کننده شیر پس چرخ به طور غیر معنی داری بالاتر از لاکتوز بود. نتایج پژوهش نشان داد که منی شسته‌نشده بز چنانچه در شیر پس‌چرخ و لاکتوز رقیق شود برای تلقیح مصنوعی ماده‌بزها مناسب نیست