سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

یعقوب راعی – اعضای هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تبر
کاظم قاسمی گلعذانی –

چکیده:

به منظور ارزیابی تاثیر رقابت سورگوم بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا، آزمایشی در در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز اجرا گردید.این پژوهش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار پیاده گردید. تراکم سویا به عنوان فاکتور اول شامل سطوح ۲۰ ، ۳۰ ، ۴۰ و ۵۰ بوته درمترمربع سویا بوده و تراکمهای ۰ ، ۴و ۸ و ۱۲ بوته در متر مربع سورگوم نیز فاکتور دوم آزمایشدر نظر گرفته شدند. عملکرد و اجزای عملکرد سویا شامل تعداد نیام در بوته ، تعداد دانه در نیام و وزن هزار دانه تحت تاثیر معنی دار تراکمهای مختلف سویا و سورگوم قرار گرفتند. افزایش تراکم سویا، منجر به افزایش عملکرد آن در واحد سطح شد.در مقابل، با افزایش تراکم سورگوم، از عملکرد سویا کاسته شد. بر این اساس کشت خالص سویا و تراکم ۱۲ بوته در متر مربع سورگوم با ۱۶۰/۴ و ۵۲/۳۶ گرم در متر مربع عملکرد دانه به ترتیب بیشترین و کمترین عملکرد را دارا بودند. اجزای عملکرد سویا شامل تعداد نیام در بوته ، تعداد دانه در نیام و وزن هزار دانه به موازات افزایش تراکمهای دو گونه کاهش نشان دادند. شدت این کاهش در تراکمهای مختلف سورگوم بیشتر ازتراکمهای سویا بود. بررسی همبستگی اجزای عملکرد با عملکرد سویا نشان داد که تعداد نیام در بوته و وزن هزار دانه به ترتیب بیشترین و کمترین همبستگی را با عملکرد داشتند