مقاله اثر رقابت سلمه تره بر ویژگی های فیزیولوژیک و عملکرد کلزا رقم هایولا ۴۰۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۱۸۷ تا ۱۹۷ منتشر شده است.
نام: اثر رقابت سلمه تره بر ویژگی های فیزیولوژیک و عملکرد کلزا رقم هایولا ۴۰۱
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پوشش سبز
مقاله خسارت اقتصادی
مقاله شاخص کلروفیل برگ
مقاله هایولا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرشکاری بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعیین اثرات رقابت سلمه تره بر ویژگی های فیزیولوژیک و عملکرد کلزا رقم هایولا ۴۰۱ آزمایشی در سال ۱۳۸۸ در تبریز به صورت فاکتوریل با دو عامل تراکم سلمه تره شامل ۴، ۸ و ۱۲ بوته در هر متر از ردیف کاشت و زمان نسبی سبز شدن سلمه تره شامل همزمان، ۱۵ و ۳۰ روز بعد از کلزا اجرا شد. شاخص سطح برگ کلزا با ۱۲۱% کاهش از ۳٫۱ در شاهد به ۱٫۴ در تیمار رقابت تمام فصل ۱۲ بوته سلمه تره با کلزا رسید. از نظر شاخص کلروفیل برگ اختلاف بین تیمار سبز شدن همزمان ۱۲ بوته سلمه تره و کلزا با شاهد معنی دار شد. بیشترین درصد پوشش سبز کلزا موقعی به دست آمد که علف هرز سلمه تره ۳۰ روز پس از کلزا سبز شده بود. تیمار سبز شدن همزمان ۱۲ بوته سلمه تره با کلزا مقدار عملکرد دانه را نسبت به شاهد ۴۷% کاهش داد. درصد پوشش سبز مزرعه توسط کلزا، وزن هزار دانه و تعداد خورجین در بوته در مجموع توانستند ۸۹% تغییرات مربوط به عملکرد دانه را توجیه کنند. آستانه خسارت اقتصادی سلمه تره در مزرعه کلزا در محدوده ۴ بوته در زمان سوم سبز شدن آن قرار گرفته است.