سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

لطیف روغنی پور – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
عبداله گل محمدی – استادیار مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
ترحم مصری گندیشمن – استادیار مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
امیر حسین افکاری – استادیار مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

خواص مکانیکی محصولات کشاورزی یکی از مهمترین خواص مورد استفاده در طراحی فرایند و ماشین های کشاورزی است. در این بین نیروهای اعمالی و تغییر شکل مواد در اثر این نیروها جزء مهمترین عمل و عکس العمل بین ماشین و محصول محسوب می شود. در این تحقیق که آزمایشگاه بیو فیزیک دانشگاه محقق اردبیلی انجام شد، خواص مکانیکی دانه نخود رقم آزاد تحت آزمون های فشاری شبه استاتیک در سطوح مختلف رطوبتی در محدوده ۱۱% تا ۲۶% بر پایه تر مورد ارزیابی قرار گرفت. نیروی لازم برای گسیختگی، انرژی گسیختگی تغییر شکل د رنقطه گسیختگی و چغرمگی دنه نخود د رچهار سطح رطوبتی از ۱۱% تا ۲۶% بر پایه تر، سرعت بارگذاری در سه سطح از ۲ تا ۸ میلی متر بر ثانیه و د ردو جهت بارگذاری (موازی و عمود بر لپه) اندازه گیری و ثابت شد. نتایج نشان داد که اثر رطوبت و جهت بر تمام خواص مکانیکی معنی دار بود. در حالی که اثر سرعت بار گذاری بر کلیه خواص مکانیکی غیر معنی دار میباشد. با افزایش محتوی رطوبت میانگین نیروی لازم برای گسیختگی از ۴۹۲ به ۹۷ نیوتن کاهش یافت.بیشترین و کمترین نیروی گسیختگی دانه، به ترتیب ۸۰۱ و ۲۸ نیوتن به ترتیب در رطوبت های ۱۱% و ۲۶% به دست آمد. همچنین با افزایش رطوبت مقدار انرژی گسیختگی کاهش یافت. بیشترین میانگین انرژی گسیختگی مربوط به سطح رطوبتی ۱۱% و برابر ۲۸۵ ژول بدست آمد. همچنین محاسبات نشان داد که با افزایش رطوبت مقدار میانگین چغرمگی کاهش و تغییر شکل در نقطه گسیختگی افزایش می یابد. نتایج نشان داد، بیشترین آسیب نخود مربوط به حالت لپه ای شدن است که این حالت رد رطوبت ۲۶% و وقتی اتفاق می افتد که نیرو درجهت موازی بر لپه اعمال گردد.