سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی حسین اسدزاده – کارشناس ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
منصور راسخ – استادیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
امیر حسین افکاری سیاح – استادیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

در این تحقیق برخی خواص مکانیکی پنبه دانه رقم ورامین شامل تغییر شکل در نقطه گسیختگی، نیروی لازم برای گسیختگی، انرژی لازم برای گسیختگی، چغرمگی و ضریب کشسانی ظاهری طی یک ازمایش فاکتوریل در طرح پایه کاملا تصادفی با ۳ عامل، شامل ۴ محتوای رطوبتی ( ۷/۱۷ و ۹ و ۱۱ و ۱۳ درصد بر پایه خشک)، ۲ جهت بارگذاری (ضخامت و عرض) و ۴ سرعت بارگذاری (۳ و ۵ و ۷ و ۹ میلی متر بر دقیقه) بررسی شدو نتایج نشان داد که رطوبت و جهت بار گذاری در سطح احتمال ۱ درصد بر کلیه خواص مکانیکی اثر معنی دار دارند. با افزایش رطوبت، انرژی لازم برای گسیختگی و چغرمگی افزایش می یابد، در حالی که تغییر شکل در نقطه گسیختگی، نیروی لازم برای گسیختگی و ضریب کشسانی ظاهری کاهش می یابد. تغییر شکل در نقطه گسیختگی، نیروی لازم برای گسیختگی، انرژی لازم برای گسیختگی و چغرمگی د ربارگذاری در جهت ضخامت ، کمتر از بارگذاری در جهت عرض است، د رحالی که ضریب کشسانی ظاهری د رحالت بارگذاری در جهت عرض کمتر از بارگذاری در جهت ضخامت است. سرعت بارگذاری اثر معنی داری بر تغییر شکل در نقطه گسیختگی، نیروی لازم برای گسیختگی، انرژی لازم برای گسیختگی و جغرمگی د رسطح احتمال ۱ درصد دارد، در حالی که بر ضریب کشسانی ظاهری اثر معنی داری ندارد. با افزایش سرعت بارگذاری تغییر شکل در نقطه گسیختگی،انرژی لازم برای گسیختگی و انرژی لازم برای گسیختگی کاهش می یابد. اثر متقابل رطوبت و جهت بارگذاری باری تغیر شکل در نقطه گسیختگی در سطح احتمال ۵ درصد و باری ضریب کشسانی ظاهری در سطح احتمال ۱ درصد معنی دار شده است، در حالی که بر نیروی لازم برای گسیختگی، انرژی لازم برای گسیختگی و چغرمگی اثر معنی داری ندارد. اثر متقابل رطوبت و سرعت بار گذاری فقط بر تغییر شکل در نقطه گسیختگی در سطح احتمال ۵ درصد معنی دار شده است.