مقاله اثر رابطه مبادله و تلاطم آن بر رشد اقتصادی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در پژوهشنامه اقتصادی از صفحه ۱۸۳ تا ۲۰۰ منتشر شده است.
نام: اثر رابطه مبادله و تلاطم آن بر رشد اقتصادی ایران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رابطه مبادله کالایی
مقاله تلاطم
مقاله روش خودهمبسته با وقفه توزیع شده (ARDL)
مقاله واریانس ناهمسانی شرطی خودهمبسته (ARCH)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نونژاد مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: روشن قیاس مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رابطه مبادله یکی از متغیرهای مهم و تاثیرگذار در اقتصاد تمام کشورها و به خصوص در کشورهای در حال توسعه است. رابطه مبادله قدرت خرید صادرات را نشان می دهد، بنابراین، بررسی رابطه مبادله و تغییرات آن در اقتصاد یک کشور از اهمیت خاصی برخوردار است. در این تحقیق، با استفاده از روش خودهمبسته با وقفه توزیع شده ((ARDL و آمار سال های ۱۳۸۸-۱۳۵۴، اثر رابطه مبادله کالایی، تلاطم آن و همچنین ترکیبات رابطه مبادله کالایی بر رشد اقتصادی ایران تخمین زده شده است. تلاطم با استفاده از مدل واریانس ناهمسانی شرطی خودهمبسته (ARCH) برآورد شده است. نتایج تحقیق نشان می دهند که رابطه مبادله کالایی اثر مثبت و معنادار، اما تلاطم آن تاثیر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی دارد. همچنین، نتایج حاصل حاکی از آن است که شاخص قیمت حقیقی صادرات اثر مثبت و معنادار دارد، اما شاخص قیمت حقیقی واردات و تلاطم شاخص قیمت حقیقی صادرات تاثیر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی ایران دارند.