سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهرا کفاش زاده – کارشناس ارشد شناسایی مبارزه با علف های هرز

چکیده:

به منظور مطالعه اثرات دگرآسیبی عصاره آبی ریشه چاودار بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه سه رقم کلزا آزمایش در قالب فاکتوریل با طرح پایه کاملا تصادفی، در سال ۱۳۹۰ در محل آزمایشگاه تکنولوژی بذر جهاد کشاورزی بخش تبادکان مشهد انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل غلظت های عصاره آبی ریشه چاودار در ۵ سطح شامل ( صفر ۲۵ و ۵۰ و ۷۵ و ۱۰۰ درصد) و ارقام کلزا در ۳ سطح (اکاپی، زرفام، مودنا) بود. نتایج نشان داد که با افزایش درصد عصاره درصد جوانه زنی و سرعت جوانه زنی و بنیه بذر تاثیر معنی داری داشته است. با افزایش درصد عصاره ، درصد و سرعت جوانه زنی کاهش یافت. در ارقام مورد آزمایش نیز بالاترین کاهش د ردرصد و سرعت جوانه زنی مربوط به رقم اکاپی و در بنیه بذر مربوط به رقم اکاپی می باشد.