سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

موناد دادی – دانش آموخته کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه گیلان
داود بخشی – استادیار دانشکده علوم کشاورزی
غلامعلی پیوست – استاد دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

چکیده:

اغلب گیاهان دارویی به خاطر توانایی سنتز متابولیتهای ثانویه، قادر به مقاومت در برابر عوامل تنش زا هستند. این نوع گیاهان در زمان مواجهه با شرایط تنش متابولیت های ارزشمند و مفیدی برای استفاده در صنایع غذایی و دارویی تولید میکنند. رشد در اطراف گیاهانی با اثرات دگرآسیبی نظیر گردو احتمالا سیستم دفاعی گیاهان دارویی کشت شده را تحریک میکند. مطالعه حاضر، به منظور بررسی اثر دگرآسیبی عصاره برگ گردو بر شاخصهای فیزیولوژیکی رشد و نمو سه گیاه دارویی ریحان، مرزه و جعفری انجام شد. گیاهان در مرحله سه تا چهار برگی تحت تیمار عصاره برگ گردو با غلظتهای ۱۶ و ۲۵ و ۵۰ و ۱۰۰ درصد قرار گرفتند. در مورد مرزه، با افزایش غلظت عصاره، وزن تر و خشک بخش هوایی و ریشه و میزان کلروفیل کل کاهش یافت. ولی در ریحان و جعفری این اجزاء تفاوتی در غلظت های مختلف عصاره نشان ندادند. میزان فنل کل و ظرفیت آنتی – اکسیدانی مرزه و ریحان با افزایش غلظت عصاره افزایش یافت. بطور کلی، گیاه مرزه حساسیت بیشتری نسبت به اثر دگرآسیبی ژوگلان موجود در عصاره برگ نشان داد.