سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ساناز عدالت – دانشجوی کارشناسی ارشد
عادل مدحج – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
روزبه فرهودی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

به منظور بررسی اثر دگرآسیبی عصاره اندام های هوایی توق و سلمه تره بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه سویا، این آزمایش با استفاده از پتری دیش و گلدان انجام شد. اثر چهار غلظت عصاره آبی اندام های هوایی ) ۲۵و۵۰و۷۵و۱۰۰درصد دوعلف هرزتوق و سلمه تره به صورت دو آزمایش جداگانه هر یک به صورت طرح کاملاً تصادفی و سه تکرار بر جوانه زنی و رشد گیاهچه سویاارزیابی شد. در آزمایش اول اثر غلظت های عصاره آبی اندامهای هوایی دو گیاه هرز توق و سلمه تره بر جوانه زنی و رشد گیاهچه سویا در شرایط پتری دیش بررسی شدند. در آزمایش دوم اثر این تیمارها بر رشد گیاهچه سویا در گلدان مطالعه شد. نتایج نشانداد با افزایش غلظت عصاره هر دو گیاه هرز، صفات وابسته به جوانه زنی و رشد گیاهچه سویا به طور معنی دار کاهش یافت. اثر غلظتهای مختلف عصاره آبی سلمه تره بر جوانه زنی و رشد گیاهچه سویا در هر دو شرایط پتری دیش و گلدان نسبت به توق بیشتر بود، به نحوی که درصد جوانه زنی بذر سویا تحت تاثیر غلظت های ۲۵و۵۰و۷۵و۱۰۰درصد عصاره آبی توق به ترتیب ۱۷و۲۰و۳۴و۵۴ درصد و در سلمه تره به ترتیب ۵۷و۸۴و۹۶/۷و۰۵۵ درصد، نسبت به شاهد کاهش یافت.