سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ساناز عدالت – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
عادل مدحج – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
روزبه فرهودی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

به منظور بررسی اثر دگرآسیبی عصاره اندام های هوایی توق و سلمه تره بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه لوبیا چشم بلبلی،۵۲ و ۰۵۵ درصد( ،۲۵ ، این آزمایش با استفاده از پتری دیش و گلدان انجام شد. اثر چهار غلظت عصاره آبی اندام های هوایی ) ۵۲دو علف هرز توق و سلمه تره به صورت دو آزمایش جداگانه هر یک به صورت طرح کاملاً تصادفی و سه تکرار بر جوانه زنی و رشد گیاهچه لوبیا ارزیابی شد. در آزمایش اول اثر غلظت های عصاره آبی اندامهای هوایی دو گیاه هرز توق و سلمه تره بر جوانه زنی و رشد گیاهچه لوبیا در شرایط پتری دیش بررسی شدند. در آزمایش دوم اثر این تیمارها بر رشد گیاهچه لوبیا در گلدان مطالعه شد.نتایج نشان داد با افزایش غلظت عصاره هر دو گیاه هرز، صفات وابسته به جوانه زنی و رشد گیاهچه لوبیا به طور معنی دار کاهش یافت. غلظت های ۲۵و۵۰ ۵۲ و ۰۵۵ درصد از عصاره توق، میزان کلرفیل را به ترتیب ۲۱/۵و۲۵/۷و۳۴/۳و۱۰۰درصد کاهش داد