سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

خاتون یوسفی – کارشناس ارشد زراعت دانشگاه زابل
محمد گلوی – عضوهیئت علمیدانشگاه زابل
محمود رمرودی – عضوهیئت علمی دانشگاه زابل
پریسا جمشیدی – کارشناس ارشد زراعت دانشگاه زابل

چکیده:

به منظور بررسی اثرات دگرآسیبی عصاره آبی ریشه سورگوم بر میزان پرولین و رشد گیاهچه ازمک، آزمایشی در محیط پتریدیش بصورت طرح کامل تصادفی در ۳ تکرار در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل در سال ۱۳۸۸ اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل عصاره ریشه سورگوم در ۳ سطح ۵۰ ، ۷۵ ، و ۱۰۰ درصد حجمی به همراه تیمار شاهد (آب مقطر) بودند. نتایج نشان داد، وقتی غلظت عصاره آبی ریشه سورگوم افزایش یافت، درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشهچه و طول ساقهچه ازمک به طور معنی داری کاهش یافت. همچنین با افزایش غلظت عصاره به ۱۰۰ درصد میزان پرولین افزایش یافت. این تحقیق پیشنهاد می کند که میتوان از عصاره آبی ریشه سورگوم به عنوان یکی از راههای کنترل غیر شیمیایی علف های هرز استفاده کرد.