مقاله اثر دگرآسیبی کلزا در حضور آسکوربات اگزوژن بر پارامترهای رشد و دستگاه فتوسنتزی گیاه سویا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۱۹ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: اثر دگرآسیبی کلزا در حضور آسکوربات اگزوژن بر پارامترهای رشد و دستگاه فتوسنتزی گیاه سویا
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آللوپاتی
مقاله آسکوربات،کلزا
مقاله سویا
مقاله رشد،کلروفیل
مقاله قندهای محلول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نیاکان مریم
جناب آقای / سرکار خانم: ملکیان عاطفه
جناب آقای / سرکار خانم: نوری نیا عباسعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از تنش های زیستی که گیاهان دائما تحت تاثیر آن قرار می گیرند، آللوپاتی یا دگرآسیبی می باشد. آللوکمیکال ها فرایندهایی نظیر فتوسنتز، تنفس، جذب آب و فعالیت آنزیم ها رشد و نمو گیاهان هدف را تحت تاثیر قرار می دهند. گیاه کلزا یک گیاه زراعی و استراتژیکی است که دارای توان آللوپاتی نیز می باشد. آسکوربات یکی از ترکیبات آنتی اکسیدانی بوده که سبب بهبود پاسخ گیاهان به تنش های محیطی می گردد. با توجه به مطالب فوق هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر آسکوربات اگزوژن بر پارامترهای رشد و نیز دستگاه فتوسنتزی سویا در حضور اللوکمیکالهای موجود درعصاره آبی کلزا بود. بدین منظور عصاره های آبی از ریشه و اندام هوایی کلزا (Brassica napus L.cv Hayola 420) در مرحله سه برگی تهیه و از آنها غلظت های ۱۰۰% و ۵۰% آماده شد. اثر هر یک از عصاره ها به تنهایی و نیز به همراه آسکوربات (۱ و ۲ میلی مول) در قالب ۹ تیمار بر اساس طرح کاملا تصادفی و در سه تکرار در محیط کشت هوگلند بر گیاه سویا (Glycine max L.cv DPX) ارزیابی شد. نتایج نشان داد که عصاره آبی کلزا سبب کاهش پارامترهای رشد نظیر طول ریشه، هیپوکوتیل و اندام هوایی سویا گشت که اثرات بازدارندگی در عصاره حاصل از اندام هوایی کلزا بیش از ریشه بود. از سوی دیگر چنین اثر بازدارندگی برمیزان کلروفیل a و b و نیز قندهای محلول بخش ریشه، برگ نیز مشاهده شد. افزودن آسکوربات به محیط کشت حاوی عصاره های آبی کلزا سبب بهبود پارامترهای رشد، قندهای محلول و کلروفیل a گیاه سویا در پاسخ به عصاره آبی کلزا گشت.