مقاله اثر دی متیل آرژینین نامتقارن و ان جی – مونو متیل آرژینین بر مهار فعالیت نیتریک اکسید سنتاز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان از صفحه ۸۴ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: اثر دی متیل آرژینین نامتقارن و ان جی – مونو متیل آرژینین بر مهار فعالیت نیتریک اکسید سنتاز
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نیتریک اکسید سنتاز
مقاله دی متیل آرژینین نامتقارن
مقاله ان جی – مونو متیل آرژینین
مقاله کلیه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کدخدایی الیادرانی منیژه
جناب آقای / سرکار خانم: ملک عسکر علی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: رستمی مراد
جناب آقای / سرکار خانم: آبرومند محمد
جناب آقای / سرکار خانم: خیراله علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: نیتریک اکسید سنتاز (NOS) آنزیمی است که در تولید نیتریک اکسید (NO) نقش دارد. علیرغم اثرات مفید NO در سیستم های مختلف بدن، تولید بیش از حد آن به خاطر تولید گونه های نیتروژن فعال (RNS) و نیتروزیلاسیون پروتئین ها، دارای اثرات سمی است. این مطالعه به منظور تعیین اثر دی متیل آرژینین نامتقارن(ADMA)  و ان جی – مونو متیل آرژینین (L-NMMA) بر مهار فعالیت نیتریک اکسید سنتاز انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه آزمایشگاهی آنزیم NOS طی مراحل هموژنیزاسیون، رسوب با سولفات آمونیوم اشباع و کروماتوگرافی روی ستون های DEAE-32 Cellulose و ۲’,۵’-ADP-agarose از ۵۰۰ گرم بافت تازه کلیه گوسفند جدا گردید. طی مراحل جداسازی میزان پروتئین به روش برادفورد و فعالیت آنزیم NOS به روش گریس اندازه گیری شد و اثرات مهار کنندگی ADMA و L-NMMA در غلظت ۲۵ میکرومولار بر فعالیت  NOSتعیین گردید.
یافته ها: فعالیت ویژه و بازده خالص سازی NOS به ترتیب ۰٫۶ واحد بر میلی گرم پروتئین و ۰٫۹ درصد به دست آمد. وزن ملکولی آنزیم با استفاده از SDS-PAGE، KD 54 حاصل شد. ADMA وL-NMMA  در غلظت های ۲۵ میکرو مولار موجب کاهش فعالیت آنزیم به ترتیب در حدود ۷۶ درصد و ۶۱٫۲ درصد گردید. میزان Km آنزیم NOS در غیاب و در حضور ADMA و L-NMMA به ترتیب ۵٫۳۲ میکرومول، ۳۱٫۲۵ میکرومول (P<0.001) و ۱۴٫۲۹ میکرومول (P<0.001) به دست آمد و در Vmax آنزیم NOS در غیاب و یا در حضور این ترکیبات تغییری ایجاد نشد.
نتیجه گیری: ADMA و L-NMMA دارای اثر بازدارندگی رقابتی بر فعالیت آنزیم NOS بوده و ADMA در مقایسه با L-NMMA دارای قدرت بازدارندگی بیشتری است.