مقاله اثر دیازینون بر هورمون های جنسی و اینترفرون گاما، اینترلوکین ۴ و ۱۰ در موش های صحرایی نر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان از صفحه ۲۲ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: اثر دیازینون بر هورمون های جنسی و اینترفرون گاما، اینترلوکین ۴ و ۱۰ در موش های صحرایی نر
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله LH
مقاله دیازینون
مقاله اینترلوکین ۱۰
مقاله تستوسترون
مقاله موش صحرایی
مقاله FSH

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملیجی قربان
جناب آقای / سرکار خانم: جورسرایی سیدغلامعلی
جناب آقای / سرکار خانم: ذبیحی ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحی اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی عمادالدین
جناب آقای / سرکار خانم: سوهان فرجی عالیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: سموم کشاورزی از خانواده ارگانوکلره و یا ارگانوفسفره عوارض مختلفی را بر بافت های بدن ایجاد می نمایند. این مطالعه به منظور اثر دیازینون به عنوان یک حشره کش ارگانوفسفره غیرسیستمیک بر هورمون های جنسی و سایتوکاین های اینترفرون گاما، اینترلوکین ۴ و ۱۰ در موش های صحرایی نر انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی ۲۴ سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار به طور تصادفی در چهار گروه قرار گرفتند. سه گروه آزمایشی به مدت ۵ روز در هفته سم دیازینون را به مدت یک ماه و با دوز ۳۰، ۳ و ۰٫۳ میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن به صورت داخل صفاقی دریافت کردند. گروه کنترل تزریقی نداشتند. هفت روز بعد از آخرین تزریق، سطح سرمی هورمون های تستوسترون، FSH، LH و سایتوکاین های اینترفرون گاما، اینترلوکین ۴ و ۱۰ اندازه گیری شدند.
یافته ها: اینترلوکین ۱۰ در گروه آزمایشی (۳۰mg/kg/bw) نسبت به گروه کنترل افزایش آماری معنی دار و در گروه های آزمایشی۳ mg/kg/bw  و 0.3 کاهش آماری معنی داری یافت (P<0.05). اینترلوکین-۴ تنها در گروهی که سم دیازینون را با دوز ۳۰ میلی گرم بر کیلوگرم دریافت کرده بودند؛ معنی دار بود (P<0.05). کاهش اینترفرون گاما بین گروه های آزمایشی و کنترل از نظر آماری معنی دار نبود. میزان هورمون FSH در سه گروه آزمایشی نسبت به گروه کنترل دارای کاهش معنی داری بود (P<0.05). همچنین هورمون تستوسترون در گروه های آزمایشی نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری یافت (P<0.05).
نتیجه گیری: دیازینون سبب افزایش معنی دار سطح اینترلوکین ۱۰ و افزایش تستوسترون و کاهش هورمون FSH موش صحرایی می گردد.