سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رویا ناسوتی میاندوآب – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
سعید سماوات – اعضای هیئت علمی موسسه تحقیقات خاک و آبکرج
محمدمهدی طهرانی –

چکیده:

این تحقیق در سال ۱۳۸۸ برروی تاثیر دو نوع کود آلی مایع هوموسی اسید هیومیک و فربنات ال برمیزان عنصر غذایی آهن در لوبیا رقم گلی به مرحله اجرا در آمد نتایج نشان داد که اثر متقابل نوع کود و روش مصرف با سطوح کودی بر میزان آهن درا ندام هوایی گیاه لوبیاسبز درسطح احتمال ۱% معنیدار می باشد همچنین نتایج مقایسه میانگین نشان داد غلظت آهن اندام هوایی گیاه لوبیا در کاربرد در کاربرد خاکی ۲۰۰ میلی گرم در لیتر فربنات ال با میانگین ۲۸۵۷ میلی گرم در کیلوگرم بیشترین مقدار بوده و نسبت به شاهد ۶۸/۳۵ درصد افزایش را نشان داده است.