سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مرضیه شاه نظری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان،
داود نادری – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان،
رضا صالحی محمدی – هیئت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
فریبا خلیلی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

در این مطالعه خربزه جلالی جهت ارزیابی صفات رویشی روی دو نوع پایه مختلف کدو پیوند زده شد. طرح آزمایشی شامل بلوک های کامل تصادفی در چهار تکراربود. رقم های تجاری فررو Ferro و ES 101 F1 به عنوان پایه و گیاهان خربزه غیرپیوندی به عنوان شاهد استفاده شدند. قطر ساقه، طول ساقه اصلی، سطح برگ و تعداد انشعابات بعد از پیوند مورد بررسی قرار گرفته و ثبت شدند. نتایج بدست آمده از این بررسی نشان داد که اثرات پایه های مختلف روی صفات رویشی خربزه متفاوت می باشد.همچنین گیاهان پیوندی و غیرپیوندی تفاوت های معنی داری را در مورد صفات مورد بررسی نشان دادند.بیشترین طول ساقه، قطر ساقه و سطح برگ با پیوند روی پایه فررو بدست آمد. بیشترین میانگین تعداد انشعابات با پیوند روی پایه ES 101 F1 بدست آمد. طبق نتایج بدست آمده، استفاده عملی از پایه ها برای خربزه ایرانی می تواند یک روش مفید برای بهبود فاکتورهای رویشی پیشنهاد شود