مقاله اثر دو برنامه تمرین مقاومتی به صورت دایره ای و ست های استاندارد با شدت های مختلف بر پاسخ EPOC در مردان جوان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در علوم زیستی ورزشی (حرکت) از صفحه ۱۲۷ تا ۱۴۱ منتشر شده است.
نام: اثر دو برنامه تمرین مقاومتی به صورت دایره ای و ست های استاندارد با شدت های مختلف بر پاسخ EPOC در مردان جوان
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ورزش مقاومتی
مقاله پاسخ
مقاله شدت
مقاله اکسیژن مصرفی اضافی پس از ورزش
مقاله نسبت تبادل تنفسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حقیقی امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: یگانه فر داوود
جناب آقای / سرکار خانم: حامدی نیا محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از تحقیق حاضر، اثر دو برنامه تمرین مقاومتی به صورت دایره ای و ست های استاندارد با شدت های مختلف بر پاسخ EPOC در مردان جوان است. به همین منظور ۱۲ مرد دانشگاهی با میانگین سن ۱٫۱±۲۱٫۹۲ سال، قد ۴٫۵۵±۱۷۵٫۱۷ سانتی متر و وزن ۷٫۵±۶۹٫۷۴ کیلوگرم، به صورت داوطلبانه انتخاب شدند و در دو مرحله آزمون (یک وهله ورزش مقاومتی با شدت ۵۰% و ۷۵% RM1) شرکت کردند. اندازه گیری EPOC به صورت پیش آزمون و پس آزمون در سه بازه زمانی ۳۰ دقیقه ای به مدت ۹۰ دقیقه انجام شد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس دو طرفه با اندازه گیری های مکرر و آزمون تعقیبی tهمبسته و t مستقل تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که مقادیر VO2 بعد از هر دو برنامه ورزش مقاومتی نسبت به مقادیر VO2 پایه (بر حسب میلی لیتر در دقیقه) ۹۰ دقیقه بعد از ورزش، افزایش معنی داری داشت، اما این افزایش در ۳۰ دقیقه سوم پس از ورزش مقاومتی با شدت ۵۰ درصد معنی دار نبود. مقدار کالری مصرفی در ورزش با شدت ۷۵ درصد تا یک ساعت پس از ورزش و در ورزش با شدت ۵۰ درصد تا نیم ساعت پس از ورزش افزایش داشت. مقادیر RER بعد از هر دو برنامه ورزش مقاومتی نسبت به مقادیر RER پایه ۹۰ دقیقه بعد از ورزش کاهش معنی داری داشت. با وجود این، در مقایسه بین دو شدت تمرین، مقدار EPOC و انرژی مصرفی اضافی در هر سه بازه زمانی پس از ورزش در مرحله شدت ۷۵ درصد RM1 به طور معنی داری بیشتر از مرحله شدت ۵۰ درصد  RM1بود. اما مقدارRER  بین دو شدت تمرین تفاوت معنی داری نداشت. می توان گفت انجام ورزش مقاومتی با ست های استاندارد و شدت بیشتر،EPOC  بیشتری را تا ۹۰ دقیقه پس از ورزش تولید می کند که در صورت تداوم این نوع روش تمرینی، می توان از آن برای برنامه های کاهش وزن استفاده کرد.