سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

روزبه معیری – کارشناس ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
یعقوب مغانی – کارشناس ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

چکیده:

محدودیت منابع آب، ضرورت استفاده بهینه آب از جمله، روش های نوین آبیاری را نشان می دهد. این تحقیق به منظور بررسی چگونگی رفتار عملکردی گیاه جو در روش و دورهای مختلف آبیاری، با بهره گیری از طرح کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر در سال زراعی ۸۹ – ۱۳۸۸ انجام شد. کرت های اصلی شامل دو روش آبیاری قطره ای و جویچه ای و کرت های فرعی شامل چهار دور آبیاری ( ۷ و ۱۰ و ۱۳ و ۱۶ روز) می باشد. نتایج این آزمایش نشان داد که بیشترین عملکرد دانه در دور آبیاری ۷ روز و با روش آبیاری قطره ای با مقدار عددی ( ۱۸ / ۶۲۴۱ کیلوگرم در هکتار) بدست آمد. بهترین شاخص برداشت در روش آبیاری قطره ای در دورهای آبیاری ۷ و ۱۰ روز با مقادیر عددی به ترتیب ( ۵۷ / ۵۰ و ۵۰/۶۴ درصد) که در یک سطح معنی دار قرار داشتند بدست آمد. همچنین بیشترین راندمان مصرف آب در دور آبیاری ۱۰ روز و با روش آبیاری قطره ای با مقدارعددی ( ۰۰ / ۲ کیلوگرم بر متر مکعب) بدست آمد. لذا طبق نتایج این آزمایش روش آبیاری قطره ای با دور آبیاری ۱۰ روز بهترین بازدهی را در عملکرد گیاه جو و راندمان مصرف آب دارد