سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

یزدان امیری پریان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، باشگاه پژوهشگران جوان، اراک، ایران

چکیده:

به منظور بررسی دور آبیاری و زئولیت بر خصوصیات زراعی و عملکرد سیب زمینی رقم آگریا، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در سال ۱۳۹۰ در مزرعه امیری واقع در ۵ کیلومتری جاده کرمانشاه – سنندج به اجرا گذاشته شد. تیمار های اعمال شده شامل دور آبیاری در سه سطح ۶ روز، ۸ روز و ۱۰ روز به عنوان عامل اصلی در کرت اصلی قرار گرفت و در کرت های فرعی تیمار کود دامی و زئولیت در چهار سطح شامل: شاهد ( عدم استفاده از کود دامی و زئولیت)، کود دامی ۲۰ تن + ۴ تن زئولیت، ۴۰ تن کود دامی و ۸ تن زئولیت. نتایج نشان داد که مصرف کود دامی و زئولیت بر صفات اندازه گیری شده در سطح ۱۹ درصد کاهش یافت. اثر اصلی کود و زئولیت نشان داد که / احتمال ۱% معنی دار شد. با افزایش دور آبیاری از ۶ روز به ۱۰ روز عملکرد ۷ ۵۹ تن در هکتار از تیمار ۲۰ تن کود دامی+ ۴تن زئولیت حاصل شد. اثر متقابل تیمار ها نشان داد بالاترین / بیشترین عملکرد غده معادل ۸۸ ۶۳ تن در هکتار از مصرف ۲۰ تن کود دامی + ۴ تن در هکتار زئولیت در دور آبیاری ۶ روز بدست / میانگین عملکرد کل محصول معادل ۶ آمد که با تیمار دور آبیاری ۸ روز و مصرف توأم ۲۰ تن کود دامی + ۴ تن در هکتار زئولیت تفاوت معنی داری نداشت.