سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی اصغر لشگری – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران- تهران انتهای اتوبان ش
سیامک مشایخی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران- تهران انتهای اتوبان ش

چکیده:

شپشه برنج یکی از آفات مهم این محصول است که برای کنترل جمعیت آن از سموم شیمیایی استفاده میشود.تحقیقات در مورد استفاده از اسانسهای گیاهی برای کنترل آفت نشان می دهد که اسانس گیاهان قابلیت استفاده به عنوان حشرهکش را برای کنترل آفات دارند. این تحقیق به منظور بررسی اثر دورکنندگی اسانس گیاه نعنا و زیره سبزبر شپشه برنج انجام شد. برای انجام این آزمایش از الفاکتومتر استفاده شد. مقادیر اسانس ۰۱،۰/۲،۰/۵،۱،۲و۵ میکرو لیتر و تعداد حشره در هر تکرار ۵۰ حشره بالغ یک روزه شپشه بود. پس از ۳ ساعت تعداد حشرات در هر ظرف شمارش و درصد دورکنندگی اسانس طبق فرمول محاسبه شد. این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی و آزمایش فاکتوریل با پنج تکرار انجام شد. داده ها با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح ۵ درصد مقایسه آماری شد. در این تحقیق به منظور مقایسه اقتصادی بین تیمارهای استفاده از اسانس زیره سبز و اسانس نعنا از تکنیک بودجه بندی جزئی استفاده شد. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت اسانس اثر دورکنندگی آن به طور معنی داری افزایش می یابد و بیشترین اثر اسانس در بالاترین غلظت آن بدست آمد(.(P<( 0.05 در این آزمایش اثر دورکنندگی اسانس گیاه نعنا و زیره سبز در بالاترین غلظت به ترتیب۴۴/۸و۶۰/۴ درصد و اختلاف بین دو اسانس در بیشتر تیمارها معنی داربود .(P< ( 0.05 ارزیابی اقتصادی تیمارهای آزمایش نشان داد که استفاده از اسانس زیره سبز در مقایسه با اسانس نعنا دارای توجیه اقتصادی بیشتری می باشد.