سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بنفشه نبوی – کیلومتر ۵۵ آزادراه تهرا – ن قزوین، بلوار کاوش، پژوهشکده گیاهان دارویی ج
خلیل طالبی جهرمی – گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع
سیدحسین گلدانساز – گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع
فرحناز خلیقی سیگارودی – گروه فارماکوگنوزی و داروسازی، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی،

چکیده:

در این تحقیق اثر دورکنندگی اسانسهای استخراج شده از دو گیاه معطر از تیره نعناعیان، مریم نخودی Teucrium polium ومریم گلی کبیرSalvia sclarea روی دوآفت محصولات انباری Tribolium confusum و Callosobruchus maculatus آزمایش شد. غلظتهای ۱،۲،۴،۵،۷،۹ میکرولیتر از هر اسانس در یک میلیلیتر استون در دمای ۲۸۱ºC رطوبت نسبی ۷۰%-۱۰ و در تاریکی مورد بررسی قرار گرفت. درصد دورکنندگی هر دو اسانس بهوسیله نرمافزار پلو- پیسی محاسبه گردید. اسانسها اثر دورکنندگی بر روی حشرات کامل C. maculatus و T. confusum از خود نشان دادند. ضمناًT. confusum نسبت به C. maculatus از حساسیت کم تری در برابر دورکنندگی اسانسها برخوردار بود. میزان دورکنندگی اسانسها نیز پس از گذشت ۳ ساعت از اسانسدهی، بیش تر از۲۴ ساعت بود.